Oracleスナップショットのレベルを変更する方法

スナップショットのレベルを変更する方法

 ・デフォルトのレベルを変更する方法
  execute statspack.modif_statspack_parameter(i_snap_level=>10,i_modify_parameter=>’TRUE’);
 ・一時的にレベルを変更する方法
  execute statspack.modif_statspack_parameter(i_snap_level=>10);